معرفی مجری و گویندگان همکار گروه دارکتن

عاطفه حیدری

نمونه کارهای نریشن

نمونه کارهای اجرا در رویدادها

رویداد: لذت قهوه از ایتالیا تا ایران | هتل اسپیناس پالاس؛ تابستان ۱۴۰۱