آژانس تبلیغات دارکتن دارای: مجوز فعالیت کانون آگهی و تبلیغات | نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) | و امکان صدور فاکتور به همراه کدرهگیری مالیاتی

EN

FA

طراحی گرافیک آگهی تبلیغاتی مجله و روزنامه

طراحی گرافیک آگهی مجله و روزنامه عکس محور

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه عکس محور

دو صفحه
میلیون تومان ۲/۵
 • طراحی دو صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه عکس به صورت لی اوت متن روی تصویر
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه عکس محور

یک صفحه
میلیون تومان ۱/۲
 • طراحی یک صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه عکس به صورت لی اوت متن روی تصویر
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی گرافیک آگهی مجله و روزنامه چیدمان

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه چیدمان

دو صفحه
میلیون تومان ۳/۴
 • طراحی دو صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه چیدمان چند عکس و گرافیک و لی اوت متن روی تصویر
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه چیدمان

یک صفحه
میلیون تومان ۱/۸
 • طراحی یک صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه چیدمان چند عکس و گرافیک و لی اوت متن روی تصویر
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی گرافیک آگهی مجله و روزنامه گرافیک محور

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه گرافیک محور

دو صفحه
میلیون تومان ۶/۸
 • طراحی دو صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه طراحی گرافیک و لی اوت متن
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF

طراحی آگهی تبلغاتی مجله و روزنامه گرافیک محور

یک صفحه
میلیون تومان ۳/۴
 • طراحی یک صفحه اختصاصی
 • طراحی اختصاصی بر پایه طراحی گرافیک و لی اوت متن
 • طراحی با توجه به هویت بصری برند
 • مشاوره چاپ افست
 • تحویل فایل مناسب چاپ PDF,PSD,TIFF