خدمات ارائه شده در بخش طراحی گرافیک برای باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت مشهد

خدمات ارائه شده در بخش پوشش تصویری رویداد برای باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت مشهد

اولین گردهمآیی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت | مرداد ۱۴۰۰
دومین گردهمآیی باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت و سلامت|شهریور۱۴۰۰