چگونه بسته بندی استاندارد طراحی کنیم؟

چگونه بسته بندی استاندارد و به روز با رعایت نکات فنی چاپ و امکانات تحت اختیار کارفرما برای بیشترین راندمان در اجرا و بهترین فروش در بازار را طراحی کنیم؟