نمونه طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

نمونه طراحی یونیفورم کلی لیبل و برچسب کالا

نمونه طراحی یونیفورم کلی بسته بندی

طراحی یونیفورم کلی انواع لیبل و برچسب کالا

برای انواع لیبیل شیرینگ، لفاف های شفاف، انواع لیبل های cpp، BOPP و PE
میلیون تومان ۴/۴
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی واحد برای یک محصول

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۳/۶
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه

طراحی یونیفورم کلی بسته بندی

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۷/۲
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • برای انواع بسته بندی مقوایی، پاکت ها، ظروف فلزی و..
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

طراحی بسته بندی مادر

برای انواع بسته بندی های رایج
میلیون تومان ۶/۴
 • تحلیل ویژگی بسته بندی رقبا
 • ویژه (کارتن اصلی) 6تایی-12تایی
 • ارائه دو عدد اتود
 • تحویل فایل چاپی در فرمت دلخواه
 • مشاوره برای بهینه سازی روند چاپ

برای آگاهی از ویژگی های مهم یک بسته بندی استاندارد، این مطلب را مطالعه کنید

چگونه یک بسته بندی استاندارد طراحی کنیم؟