طراحی منو رستوران و کافی شاپ

آلبومی
میلیون تومان 2/300 تا شش صفحه
  • طراحی خلاق و اختصاصی
  • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
  • نظارت بر اجرا و چاپ
  • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

طراحی منو رستوران و کافی شاپ

سه لتی
میلیون تومان 2/300 سه لت پشت و رو
  • طراحی خلاق و اختصاصی
  • طراحی با در نظر گرفتن هزینه اجرا مد نظر شما
  • نظارت بر اجرا و چاپ
  • اصلاح قیمت های منو تا سه مرتبه به مدت شش ماه

میدانیم که یکی از عناصر مهم در طراحی یک منو خاص و ویژه برای رستوران و کافیشاپ، امکان اجرای منو با شرایطی که طراح مشخص می کند صورت می پذیرد.
و با توجه به اینکه عموما  در یک سال به دلیل مستهلک شدن منو و استفاده زیاد از آن و همچنین تغییر قیمت ها نیاز به چاپ و به روز رسانی مجدد چندین منو است، هزینه چاپ و اجرای طک طرح خاص و ویژه منو رستوران ها و کافیشاپ ها بیش از پیش مهم می شود. به همین جهت باید محدودیت های مالی و بودجه ای برای این کار نیز در مرحله طراحی در نظر گرفته شود.

پس از طراحی منو، نیاز است طراح و ناظر چاپ خود شخصا بر پروسه اجرای طرح نظارت داشته باشند تا ویژگی های مد نظر طراح تماما بدون کم و زیاد و نقص در مرحله چاپ منو صورت پذیرد.
به همین جهت گروه دارکتن در چنین مواردی که استثناع قاعل شده و لزوم اجرای مرحله چاپ منو توسط خود را یا آور می شود. بدیهیست هزینه های چاپ و اجرای یک منو خاص بسته به تعداد مورد نیاز به صورت جداگانه محاسبه شده و شامل هزینه طراحی منو نمی شود.

عکاسی از غذا رستوران ها و آیتم های ارائه شده در کافی شاپ به صورت مجزا و طبق تعرفه گروه دارکتن محاسبه و اجرا می گردد.
همچنین طراحی کاراکتر و اسکتچ و موارد گرافیکی دیگر نیز در صورت نیاز به طراحی اختصاصی به صورت مجزا محاسبه می گردد

در صورتی که هر صفحه به صورت مجزا نیاز به طراحی خاص و ویزه داشته باشید و از یک یونیفرم واحد پیروی نکند 30% به هزینه کلی اضافه می گردد.

en_GB
fa_IR en_GB
WhatsApp chat

دارکتنی شو!

کسب و کارتو آنلاین رونق بده! چطور؟ با دارکتن