عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت ها
عکاسی از تیم ها و گروه ها برای نمایش در وبسایت
عکاسی از کارمندان و پرسنل شرکت ها
عکاسی از افراد گروه برای بخش درباره ما سایت
عکاسی از فضای شرکت ها و سازمان ها
عکاسی از فضا و امکانات شرکت ها و کارگاه ها
عکاسی از کارکنان و کارمندان کارخانه ها
عکاسی از اعضای تیم گروه ها برای نمایش در بخش درباره ما سایت
قبل
بعد

انواع عکاسی تیمی و شرکتی، پرتره و پروفایل پرسنل

 • عکاسی پرتره محیطی از مدیران ارشد شرکت ها
 • عکاسی پرتره رسمی و پروفایل از پرسنل شرکت ها، گروه ها و کارخانه ها
 • عکاسی از جلسات تیمی و نشست ها و میتینگ های شرکت ها
 • عکاسی افراد مختلف سازمان ها و ارگان ها و نهاد ها
 • عکاسی گروهی از تمامی افراد یک گروه و پرسنل شرکت در یک تصویر عریض برای کاتالوگ یا بخش درباره ما وب سایت رسمی شرکت ها

پکیج عکاسی تیمی، اداری، پرسنل

مناسب برای نمایش محیط کار و نیروی انسانی در وب سایت
میلیون تومان2850
میلیون تومان 2/550 استارت آپ ها و شرکت ها تا 15 نفر
 • عکس تکی پرتره و پروفایل محیطی
 • سه عدد عکس جلسه و تیم ورک
 • ده عدد عکس محیطی از فضای شرکت
محبوب و به صرفه

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

100 تا 200 فریم عکس
هزار تومان 120 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

65 تا 100فریم عکس
هزار تومان 140 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

35 تا 65 فریم عکس
هزار تومان 160 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

15تا 35 فریم عکس
هزار تومان 180 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

5 تا 15 فریم عکس
هزار تومان 200 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

1 تا 5 فریم عکس
هزار تومان 220 هر فریم
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

200 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •  

عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت

1000 فریم عکس به بالا
تماس با دارکتن
 •