زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جـهانـی دوست داران پــنـیــر
روز جــــهانـــی پــــذیــرفتــه شــدن
روز آگــاهی در مــورد پنگوئن ها

روز جهانی بــهمنــگـان
روز جهانی بغل کردن
روز جــهانـــی گــرانـولا
روز جهانی شلوار ورزشی
روز سنجاب

روز جهانی سس تند

روز جهانی شیرینی پای
روز جـهانــی دست خط

جـــــشـــن نـــوســـره
روز جهانــی قهقهه
روز جهانی کره بادام زمینی
روز جهانی آموزش

روز جهانی سرگرمی در ساعت کاری
روز جهانی آیریش کافی

روز جهانی همسر
روز جهانی گمرک
روز جهانی ترکاندن نایلون حبابدار

روز جهانی کیک شکلاتی
روز جهانی نشنال جئوگرافیک

روز جهانی لِگو
روز جهانی پنکیک بلوبری
روز جهانی تعامل جامعه
روز جهانی حریم خصوصی داده

روز جهانی چیپس ذرت
روز جشن سده
روز پازل

روز جهانی کروسان
روز جــهانــی جــذام

بازگشت امام خمینی به ایران

روز جهانی مطالعه با صدای بلند
روز پــوشیــدن لبـاس قــرمز
روز جهانی آدامس بادکنکی
روز جهانی حجاب
روز بیمه اتومبیل

روز جــــهانــی تـــالاب ها
روز ملی فناوری فضایی
روز کِرِپ

ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
روز زن و روز مـــــــــادر
جشن میانه زمستـان
روز کیک هویج

روز جهانی سرطان
روز سوپ خانــــگی
روز جهانی پوشیدن نژاکت

روز جهانی نوتلا
روز کارشناس هواشناسی

روز نیروی هوایی
روز جهانی رقص باله
روز نوشتن و ارسال نامه برای دوستان

روز جهانی بیماری صرع

روز جهانی پیتزا
روز جهانی دندان درد

پیروزی انقلاب اسلامی
روز جــهانــی حبـــوبـــات
روز جهانی چتر

روز جهانی حضور دختران و زنان در علم
روز جهانی تمیز کردن کامپیوتر
روز جـــهانـــی پیدا کردن دوست
روز جهانی لباس سفید
روز جهانی بیماری

زادروز چارلز داروین

ولادت امام محمدباقر ( ع)
روز جهانی رادیو

روز ولنــتـــایـــن
روز جهانی وال روز جهانی کتاب هدیه دادن
روز جهانی گرفتن نام جــدیـد
روز آگاهی کارمندان از حقوقشان

شهادت امام هادی (ع)
روز جهانی چرخ و فلک
روز جهانی آگاهی مجردها
روز جهانی با یکدیگر غذا خوردن

روز جهانی پنکیک
روز جـهانـــی بادام

روز جشن سپـــنــدارمــذگـــان
روز جهانی مهربانی تصادفی
روز عشق

تقویم تولید محتوا شبکه های اجتماعی بر اساس رویدادها و مناسبت های ایرانی و جهانی سال 1399

noghte
noghte
noghte
noghte

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی
روز جهانی دوست داران پنیر
روز جهانی پذیرفته شدن
روز آگاهی در مورد پنگوئن ها

noghte

روز جهانی سس تند

noghte
noghte
noghte
noghte

جشن نوسره
روز جهانی قهقهه
روز جهانی کره بادام زمینی
روز جهانی آموزش

noghte
noghte
noghte

روز جهانی همسر
روز جهانی گمرک
روز جهانی ترکاندن نایلون حباب دار

noghte
noghte
noghte
noghte

روز جهانی لِگو
روز جهانی پنکیک بلوبری
روز جهانی تعامل جامعه
روز جهانی حریم خصوصی داده

noghte
noghte

روز جهانی کروسان
روز جهانی جذام

noghte
noghte
noghte
noghte
noghte

روز جهانی مطالعه با صدای بلند
روز پوشیدن لباس قرمز
روز جهانی آدامس بادکنکی
روز جهانی حجاب
روز بیمه اتومبیل

noghte
noghte
noghte
noghte

جشن میانه زمستان
ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)
روز مادر
روز کیک هویج

noghte
noghte

روز جهانی نوتلا
روز کارشناس هواشناسی

noghte

روز جهانی صرع

noghte
noghte
noghte

پیروزی انقلاب اسلامی
روز جهانی چتر
روز جهانی حبوبات

noghte

روز زادروز چارلز داروین

noghte
noghte
noghte
noghte
noghte

روز ولنتاین
روز جهانی کتاب هدیه دادن
روز جهانی وال
روز جهانی گرفتن نام جدید
روز آگاهی کارمندان از حقوقشان

noghte
noghte

روز جهانی پنکیک
روز جهانی بادام

noghte
noghte
noghte
noghte
noghte

روز جهانی بهمنگان
روز جهانی بغل کردن
روز جهانی گرانولا
روز جهانی شلوار ورزشی
روز سنجاب

noghte
noghte

روز جهانی شیرینی پای
روز جهانی دست خط

noghte
noghte

روز جهانی سرگرمی در ساعت کاری
روز جهانی آیریش کافی

noghte
noghte

روز جهانی کیک شکلاتی
روز جهانی نشنال جئوگرافیک

noghte
noghte
noghte

روز جشن سده
روز جهانی چیپس ذرت
روز پازل

noghte

بازگشت امام خمینی به ایران

noghte
noghte
noghte

روز جهانی تالاب ها
روز ملی فناوری فضایی
روز کِرِپ

noghte
noghte
noghte

روز جهانی سرطان
روز جهانی پوشیدن ژاکت
روز سوپ خانگی

noghte
noghte
noghte

روز نیروی هوایی
روز جهانی رقص باله
روز نوشتن و ارسال نامه برای دوستان

noghte
noghte

روز جهانی پیتزا
روز جهانی دندان درد

noghte
noghte
noghte
noghte
noghte

روز جهانی تمیز کردن کامپیوتر
روز جهانی لباس سفید
روز جهانی بیماری
روز جهانی حضور دختران و زنان در علم
روز جهانی پیدا کردن دوست

noghte
noghte

ولادت امام محمد باقر ( ع)
روز جهانی رادیو

noghte
noghte
noghte
noghte

شهادت امام هادی ( ع )
روز جهانی با یکدیگر غذا خوردن
روز جهانی آگاهی مجردها
روز جهانی چرخ و فلک

noghte
noghte
noghte

روز جشن سپندارمذگان
روز عشق
روز جهانی مهربانی تصادفی

WhatsApp chat